Regulamin
Pracowni komputerowej

 1. Pracownia komputerowa służy:
  • ułatwieniu indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez pracowników oświaty, nauki i kultury, studentów i uczniów;
  • wspieraniu procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia użytkowników;
  • wspieraniu realizacji statutowych zadań biblioteki;
  • powszechnemu udostępnieniu możliwości przeszukiwania księgozbiorów bibliotek pedagogicznych dla potrzeb użytkowników, w tym poprzez sieć Internet.
 2. Z pracowni komputerowej mogą korzystać osoby zapisane w Wypożyczalni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filii w Sosnowcu, a także pozostali nauczyciele i inni pracownicy oświaty, pracownicy resortu kultury, studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Godziny otwarcia pracowni komputerowej podane są w załączniku do niniejszego regulaminu.
 4. Wszyscy korzystający z pracowni komputerowej mają obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin pracowni komputerowej. Na czas korzystania ze stanowiska użytkownik zostawia dyżurującemu bibliotekarzowi aktualną kartę biblioteczną lub dowód tożsamości
 5. Użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu, z którego chce skorzystać. Dyżurujący nauczyciel-bibliotekarz nie udziela stałej pomocy w obsługiwaniu stanowiska komputerowego i oprogramowania.
 6. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy niezwłocznie zgłaszać dyżurującemu nauczycielowi-bibliotekarzowi.
 7. Sprzęt komputerowy w pracowni komputerowej należy użytkować zgodnie z wymogami BHP i jego przeznaczeniem.
 8. Użytkownicy mogą korzystać z własnych nośników tylko za zgodą dyżurującego nauczyciela-bibliotekarza
 9. Zamiar korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
 10. Zabrania się:
  • dokonywania zmian w zainstalowanym oprogramowaniu i instalowania innych programów,
  • rozpowszechniania i kopiowania materiałów oraz przeglądania stron niezwiązanych z przeznaczeniem pracowni komputerowej, określonym w p. 1,
  • korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu w celach zarobkowych,
  • wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców oprogramowania.
 11. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik.
 12. Czas pracy przy stanowisku komputerowym może być ograniczony przez dyżurującego bibliotekarza do 30 minut
 13. Korzystanie z pracowni komputerowej jest bezpłatne. Użytkownik ponosi jednak koszty związane z dokonywanym na jego życzenie drukowaniem i skanowaniem materiałów (cennik w załączniku).
 14. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu spowoduje zakaz korzystania z pracowni komputerowej.
 15. Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencji dyrektora PBW.

Załącznik do Regulaminu

Godziny otwarcia:
poniedziałek – czwartek 8.00 – 17.00
piątek 8.00-15.00

Cennik:

 • wydruk – 0,20 zł za stronę
 • skanowanie – 0,15 zł za skan