P

PAJĄCZKOWSKI, Patrycjusz
Ruch rozwijający – metodą Weroniki Sherbone / oprac. Patrycjusz Pajączkowski . – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – III/78

PANUSZEWSKA, Beata
Scenariusz wystawy „Świat Stanisława Wyspiańskiego” / oprac. Agnieszka Gwiazda, Maria Kozera, Beata Panuszewska. – [Sosnowiec, 2002]
Sygn. S. – I/13

PARUZEL, Alicja
Konspekt lekcji języka polskiego do realizacji w klasie IV technikum i liceum zawodowego – „Józef Gombrowicz jako poeta wizjoner i katastrofista” / oprac. Alicja Paruzel. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – IV/86

PARUZEL, Alicja
Program autorski „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie Zagłębia Dąbrowskiego” / oprac. Jolanta Orzeł, Alicja Paruzel, Małgorzata Raczyńska, Magdalena Wieczorek. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – IV/83

PARUZEL, Alicja
Projekt cyklu lekcji regionalnych z języka polskiego pod hasłem „Nasze miasto – małą ojczyzną” przeznaczonego do realizacji w klasach pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej / oprac. Jolanta Orzeł, Alicja Paruzel, Małgorzata Raczyńska, Magdalena Wieczorek. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – IV/83

PARUZEL, Alicja
Projekt cyklu lekcji do zrealizowania w klasie I technikum i liceum profilowanego – Biblia : kulturotwórcza rola, istota biblijnej przypowieści, życie Biblii w języku, sztukach plastycznych i muzyce / oprac. Alicja Paruzel. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – IV/87

PARUZEL, Alicja
Szkoła a wartości (badania ankietowe wśród uczniów) / oprac. Alicja Paruzel, Magdalena Wieczorek . – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – IV/84

PARUZEL, Alicja
Znaczenie artykulacji i wymowy w nauczaniu / oprac. Alicja Paruzel . – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – IV/85

PAŚ, Stanisława
Scenariusz przedstawienia pt.”Wiosna radosna” / oprac. Elżbieta Gietlowska, Alina Mencel, Marta Kaszuba, Stanisław Paś. – [Sosnowiec, 2007]
Sygn. S. – VI/284

PAŚ, Stanisława
Scenariusz przedstawienia słowno – muzycznego „Spotkanie z jesienią” / oprac. Elżbieta Gitlowska, Alicja Mencel, Stanisław Paś. – [Sosnowiec, 2007]
Sygn. S. – VI/281

PAŚ, Stanisława
Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka pt. „Wszystkie – smutki precz. Święto Dziadków ważna rzecz” / oprac. Alina Mencel, Stanisława Paś. – [Sosnowiec, 2007]
Sygn. S. – VI/277

PAŹDZIOR, Anna
Dzień Górnika. Scenariusz inscenizacji / oprac. Iwona Łanoszka, Anna Paździor. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – III/76

PAŹDZIOR, Anna
Edukacji czytelnicza i medialna. Program dla klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum / oprac. Iwona Łanoszka, Anna Paździor. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – III/76

PAŹDZIOR, Anna
Miesiąc z Kubusiem Puchatkiem (nauczanie początkowe) / oprac. Iwona Łanoszka, Anna Paździor. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – III/76

PAŹDZIOR, Anna
Ścieżki edukacyjne / oprac. Iwona Łanoszka, Anna Paździor. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – III/76

PAŹDZIOR, Anna
Zdrowie i dobre życie – konspekt lekcji w kl. II gimnazjum / oprac. Iwona Łanoszka, Anna Paździor. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – III/76

PERGOŁ, Marta
Konspekty zajęć świetlicowych / oprac. Marta Pergoł. – [Sosnowiec, 2004]
Sygn. S. – IV/95

PIANKOWSKA, Kinga
Konspekt zajęcia otwartego przeprowadzonego w grupie integracyjnej dzieci 4- letnich na terenie Miejskiego Przedszkola nr 3 w Sosnowcu / oprac. Kinga Piankowska. – [Sosnowiec, 2002]
Sygn. S. – I/17

PIANKOWSKA, Kinga
Konspekt zajęcia otwartego (uroczystości okolicznościowe – Dzień Babci i Dziadka) przeprowadzonego w grupie integracyjnej dzieci 4- letnich na terenie Miejskiego Przedszkola nr 3 w Sosnowcu / oprac. Kinga Piankowska. – [Sosnowiec, 2002]
Sygn. S. – I/16

PIANKOWSKA, Kinga
Scenariusz uroczystości przedszkolnej (zajęcia otwarte pt. „Owocowo – wrzywna przygoda”) / oprac. Kinga Piankowska. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – III/71

PIANKOWSKA, Kinga
Scenariusz zajęcia otwartego w grupie dzieci 5-letnich „Misie” pt. „Świat figur geometrycznych” / oprac. Kinga Piankowska. – [Sosnowiec, 2003]
Sygn. S. – III/79

PLES, Tatiana
„Matematyka dla Smyka”. Gra dydaktyczna / oprac. Tatiana Ples. – [Sosnowiec, 2002]
Sygn. S. – I/32

PLES, Tatiana
Propozycja wzbogacania programu nauczania zintegrowanego „Wesoła szkoła” o elementy informatyki / oprac. Tatiana Ples. – [Sosnowiec, 2002]
Sygn. S. – I/33

PODGÓRSKA – JAKUBAS, Halina
Konkurs matematyczno-przyrodniczy w języku angielskim / oprac. Wojciech Abram, Monika Bielecka, Halina Podgórska-Jakubas. – [Sosnowiec, 2004]
Sygn. S. – VI/ 251

PODGÓRSKA – JAKUBAS, Halina
Przyczyny niepowodzeń w nauczaniu matematyki w szkołach podstawowych / oprac. Halina Podgórska – Jakubas . – [Sosnowiec, 2004]
Sygn. S. – V/245