Deklaracja dostępności

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sosnowiec.pbw.katowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej.

  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Telefon: 32 2668176
E-mail: sosnowiec@pbw.katowice.pl

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 Dostępność architektoniczna

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Sosnowcu,ul. Chmielna 17, 41-209 Sosnowiec.

Siedziba biblioteki znajduje się w wolnostojącym trzypiętrowym budynku. Wypożyczalnia znajduje się na parterze, a czytelnia na pierwszym piętrze.

 Do wejścia do budynku prowadzą trzy schody, na parter – jedenaście schodów, do Wypożyczalni dodatkowo 3 schody, na pierwsze piętro (do czytelni)  – 24 schody.

 Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 W zakresie dostępności parkingu:

  • Brak ogólnodostępnego parkingu.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

  • Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności biblioteki
  • Biblioteka nie posiada tłumacza języka migowego