Deklaracja dostępności strony internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Sosnowcu

Deklaracja dostępności strony internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Sosnowcu

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach Filii w Sosnowcu.

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

  • mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-12-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Celina Kontny, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 258 38 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie grafiki itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Sosnowcu, ul. Chmielna 17, 41-209 Sosnowiec

Siedziba biblioteki znajduje się w wolnostojącym trzypiętrowym budynku. Wypożyczalnia znajduje się na parterze, a czytelnia na pierwszym piętrze.

Do wejścia do budynku prowadzą trzy schody, na parter – jedenaście schodów, do Wypożyczalni dodatkowo 3 schody, na pierwsze piętro(do czytelni) – 24 schody.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka nie posiada tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Na parterze budynku znajduje się tablica informacyjna.