Obecna siedziba bibliotekiBiblioteka Pedagogiczna w Sosnowcu powołana została przez Kuratorium Okręgu Szkolnego na wniosek Inspektora Oświaty z dniem 1 lutego 1964 r.

Wzbogacony księgozbiór inspektoracki zyskał rangę samodzielnie funkcjonującej placówki. Biblioteka uczestniczyła w konferencjach metodycznych i związkowych poprzez urządzanie wystaw, omawianie nowości pedagogicznych, kolportaż książek. Dla nauczycieli organizowano prelekcje, odczyty, spotkania autorskie, przeglądy filmów oświatowych.

Działania biblioteki wspomagała Rada Biblioteczna,w skład której wchodzili przedstawiciele władz oświatowych i  ZNP oraz nauczyciele-społecznicy,  zainteresowani propagowaniem czytelnictwa pedagogicznego i rozwijaniem życia kulturalnego w środowisku nauczycielskim.
Członkowie Rady organizowali i inicjowali wiele spotkań literackich, teatralnych, krajoznawczych. Główną formą działalności były spotkania z twórcami, artystami oraz obcowanie z dziełami literackimi i plastycznymi.

Biblioteka Pedagogiczna była centrum wymiany doświadczeń, instruktażu oraz spotkań integracyjnych bibliotekarzy szkolnych. Kierownik placówki przewodniczył przez 10 lat powołanej przy bibliotece Związkowej Sekcji Bibliotekarskiej. W ramach jej działalności organizowano warsztaty szkoleniowe, centralne zakupy druków bibliotecznych, folii, norm, przepisów prawnych. Przeprowadzano sondaże i ankiety na temat warunków pracy i stanu szkolnych księgozbiorów, organizowano Dzień Bibliotekarza, wycieczki szkoleniowo-turystyczne.

Szybki rozwój ilościowy księgozbioru i szeroka działalność pozastatutowa wymagała większych powierzchni. W 1991 roku biblioteka zyskała nowe, obszerne pomieszczenie  w budynku szkolnym razem z Nauczycielskimi Kolegiami Języków Obcych przy ul. Zegadłowicza 1. W obszernej czytelni zaistniały warunki do  organizacji dużych wystaw tematycznych i historycznych oraz prezentacji dorobku plastycznego nauczycieli i uczniów sosnowieckich szkół w Galerii "U Belfrów".

Rok 2001 był okresem przełomowym w dziejach placówki – rozpoczęto komputeryzację biblioteki w systemie LIBRA. Od stycznia 2002 roku uruchomiono komputerową ewidencję czytelników i wypożyczeń.

Obecnie wszystkie nowości wprowadza się z pełnym opisem katalogowym, klasyfikacją UKD, hasłem przedmiotowym oraz kodami.
Czytelnicy mają do celów wyszukiwawczych 5 stanowisk komputerowych w wypożyczalni oraz 4 w pracowni komputerowej. Ponadto mogą korzystać z katalogu on-line.

Wysoka fachowość, kompetencja merytoryczna, pedagogiczna i humanistyczna 4 pracowników z wyższym wykształceniem bibliotekarskim i przygotowaniem pedagogicznym pozwala na efektywną pomoc nauczycielom i innym użytkownikom w ich kształceniu i doskonaleniu się.

Biblioteka służy wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz wspieraniu działalności szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Jest placówką nowoczesną, skomputeryzowaną, zapewniającą czytelnikom szybki dostęp do źródeł informacji. Wszystkie prace związane z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów prowadzone są w systemie komputerowym LIBRA 2000.

Księgozbiór biblioteki liczy 48 tys. woluminów oraz 150 tytułów czasopism. Gromadzimy zbiory przede wszystkim z zakresu pedagogiki i psychologii oraz literaturę naukową z różnych dziedzin wiedzy i literaturę piękną.

Działalność biblioteki została  zauważona i doceniona w środowisku.  W latach 2009-2011 placówka była trzykrotnie nominowana do Zagłębiowskiej Nagrody "Humanitas".

W styczniu 2016 r. biblioteka rozpoczęła działalność w nowej siedzibie przy ul. Chmielnej 17.